Mo molebong wa mofutakwalwa, kitso e nyalana sentle le maikaelelo a dikwalwa e bile ke kgatelelo e kgolo e e mo … 28:17 . Botlhale jo bo mosola bo farologana jang le kitso le go tlhaloganya dilo sentle? Fa ba re: “Tlaya le rona, re lalele motho go tsholola madi, re ratele go bolaya yo o se nang molato ka bomo; re metse ba ba phelang jaaka felo ga baswi le ba ba itekanetseng jaaka ba ba fologelang kwa lebitleng. 17 Tshipi e loodiwa ka tshipi; motho le ene o betlwa ke yo mongwe. Gole gantsi boranodi jwa teng ke jwa maemo a a kwa tlase, di tletse ka diphoso. kutlwano magazine botswana mmamalome detail thuto. Fetela kwa tshedimosetsong. D iane tsa Setswana di supa popego e e rileng. Book. go bona go na le mowa wa tirisanyo mmogo fa gare ga. bongaka jwa Setswana le jwa Sekgowa, le maikuelo a gore a makgamu a mabedi a a tshwaraganele maitlamo le keletso ya Lekgotla la Bongaka la Mafatshefatshe, gore e re ka ngwaga wa Dikete-pedi (Year 2000), motho mongwe le mongwe a ba a na le botsogo jo bo itumedisang ka fa go ka kgonegang ka teng. Mosola wa diane # 1 Dikg 4:32 Diane tsa ga Solomone morwa Dafite, kgosi ya Iseraele: Go itse botlhale le thuto; go lemoga mafoko a tlhaloganyo; go tshola thuto ya go dira ka bo nako 2½ diura pampiri e e na le ditsebe di le 21. puo ya maemo a setshaba ka motlotlegi jg zuma. Go boifa Jehofa ke tshimologo ya kitso, mme masilo a nyatsa botlhale le thuto. Go''FAKALTI YA BOSAENSE JWA THUTO????? Public Figure. Here is Diane Logue’s obituary. Basotli ba tla khutla leng go kgatlhwa ke ditshotlo? DIANE 4 TSW70 Banaka utlwang thuto ya ga rraeno lo. Morwaaka, utlwa thuto ya ga rraago, mme o se ka wa tlogela molao wa ga mmaago. (ngwao le meetlo). - Mosese wa ga makgonthi Marantha---> Dinaledi. E re ka ba tlhoile kitso, ba se ka ba itlhaolela go boifa. Modern podcasting platform. Advertising. Mme bone bao ba lalela madi a bone ka bosi, ba batla go itshenyetsa maphelo ka bosi. Mosola wa diane 1 Diane tsa ga Salomo morwa Dafita, kgosi ya Iseraele. Ditlamorago tsa molelo ke "conflagration", se se na le bokgoni jwa go senyaka mmele ka go o fisa. Re tla bona dithoto tsa mefutafuta tsa tlhwatlhwa e kgolo; re tla tlatsa matlo a rona ka thopo. 7 Yo o tshegetsang ... 17 Motho yo o imelwang ke molato wa go bolaya motho o tla nna motshabi go fitlha lebitleng; se mo thuseng. DITSO TSA BALETE BA RAMOTSWA. diane 4 tsw70 banaka utlwang thuto ya ga rraeno lo Kwa Bokhutlong Jwa Thuto E O Tshwanetse Go Supa Kitso April 30th, 2018 - Kwa Bokhutlong Jwa Thuto E O Tshwanetse Go Supa Kitso Bokgoni Le Boleng Le Puo Ya Botshwantshi Le Go Supa Mosola Wa Tsona Mo Jwa Thuto E O Tshwanetse 2 / 14. E re ka ke biditse, mme lwa gana; ke otlolotse letsogo la me, mme ga se ka ga tlhokomela ope; lo ntshitse kgakololo ya me yotlhe lefela, lwa ba lwa gana kgalemo ya me. mosola wa thuto aquila steel s africa pty ltd shangoni. • mosola wa thuto ya puo e go rutwang ka yone; • tiriso ya puo mo tsamaisong ya mmuso jaaka tsamaiso ya dikgaolo tsa semolao, tsa boatlhodi, jalo - jalo; • botlhokwa jwa tlhaeletsano le tlhagiso ya setso. Posts to Dithamalakane Maele Le Diane Tsa Setswana" Dithamalakane Maele Le Diane Tsa Setswana" Tun Tali shared a post to the group: Ramotswa Businesses(Bare ki le Barekisi). Streaming. Megopolo ya motheo ya molebo wa mofutakwalo wa baithuti ke pontsho (sekwalo sa mmatota), tshekatsheko ya sekwalo (popego, polelo, mosola, babogedi kgotsa babuisii), kago e e tshwaraganeng, dikwalwa tse di kwalwang ke motho ka esi mo mofutakwalong o o rutilweng (tiro). Diane,Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana. Gen. 4:14 . Gonne maoto a bone a sianna kwa bosuleng, a itlhaganelela go tsholola madi. Products. Re tshepa gore o setse o lemogile ka ga mesola e le mentsi e diane, maele, dithamalakwane le dinaane di nang le yona mo thutong ya ngwana wa moAforika. Mosola wa dikgomo ke sekai se se bontshang tswelediso ya dipuo tsa maaforika le setso le gore re kgona go bona ka fa mareo a dikgomo a senolang ka teng borutapuo jwa mofuta wa bona bo le bosi. Community Organization. Gonne go tenega ga ba ba sa tlhalefang go tlaa ba bolaya, le boiketlo jwa dieleele bo tlaa di senya. Ee, letloa le le thaisang dinonyane tsa mefutafuta fa pele ga matlho a tsona le alelwa lefela. All rights reserved. You may also light a candle in honor of Diane Logue. TSWALA. 4.4.1Mmino. Brought to you with the compliments of the. Mobile Web App. Yo o ntheetsang o tlaa aga ka polokego, o tlaa nna fela a sa boife bosula.”. Retologelang kwa kgalemelong ya me! Kgosi Israel o ne a berekela ko Aferika Borwa mme o ne a tsisiwa mo gae go tla go busa go simologa ka dingwaga tsa 1964 go ya ka 1999. Mo nageng ya rona dibuka tse di fitlhelwang mo ditemeng tsa bantho gantsi di fetotswe go tswa kwa Seesemaneng. TSHIMOLOGO DITHUTO TSA BAEBELE Show more. Morwaaka, fa baleofi ba go fepa, o se ka wa dumela. Ngwana wa gagwe wa mosimane o ne a bitswa Israel kgotsa Tsoorre o ne a tsena mo bogosi morago ga gore rragwe a tlhokafale. Fa ba re: “A re tsamaye mmogo re ye go lalela go tsholola madi, a re bobele ba ba se nang molato ka bomo; a re ba kometse jaaka Bobipo ba sa ntse ba utlwa, ba le boleka jaaka ba ba fologelang mo moleteng; re tlaa fitlhela thoto yotlhe e e tlhokegang, re tlaa tlatsa matlo a rona ka thopo; o tlaa tlhakanela kgetsi le rona; re tlaa dira le kgetsana ya madi e le nngwe fela.”. Morwaaka, o se ka wa tsamaya nabo mo tseleng; thiba lonao lwa gago, gore lo se ka lwa tsena mo tselaneng ya bone. Mmala wa motuka le bogale jwa molelo bo ya ka dilo tse dishang le dilo tse di tshelwang mo teng. Mosola wa mainane, le ka mokgwa o thusang bana go tsamaya mo mebileng maitsiboa. Matsapa e ne e le gore motse o, o ne o itsege ka bo dimo. setswana july 2017 dhet gov za. Diane 19:1. Bible Society of South Africa. home khonferense ya ditlhangwa tsa bana ba aforikaborwa, thapelo j otlogetswe morutabana mmantswitswidi wa ngwao, setswana july 2017 dhet gov za, kgomo ya boboa jo bo tlhatlaganeng jw org, setswana second additional language, bana ba motho ba kgaogana tlhogo ya eng ntsi kgotsa, puo mo thutong atkv org za, setso sa setswana wikipedia, national senior certificate … Poko ya puo ya Setswana 54 2.2. 4.5.1 Mosola wa tsa loago Mo mojuleng wa AFL1504 re buisane ka mesola e le mentsi e dinaane di nang le yona go lemosa bana ka ga tlhago/ botshelo jwa setso jwa maAforika. Foo ba tlaa mpitsa, mme ga nketla ke araba; ba tlaa mpatla ka tlhoafalo, mme ga ba ketla ba mpona. Mosola wa poko ya Bantsho 41 2.1.3.3. thuto dipego le dipuiso pspdesigns com. Go lebosega. Bible Society of South Africa. Recognition. ka ba se ka ba rata kgakololo ya me, mme ba nyatsa kgalemelo ya me yotlhe: Ke ka moo ba tshwanetseng go bolawa ke se ba se jeleng, le go kgora bosula jwa maano a ba a logileng. Go itse pharologanyo go ka re solegela molemo thata. Mmegi Online Beeletsang ka thuto – Goya. Used with Permission. Diane le maele di tla lebelelwa kwa dmojulung tsa tlhaeletsano. Fetola puo ya saete. Mmagwe o ne a ineela mme a dumela gore a ka sala. LEARN Setswana. gonne dinao tsa bone di sianela bosula, ba itlhaganelela go tsholola madi. Mme o thusiwa mo tirong ke Prof. S. Matjila wa Aferika Borwa, Prof. Thapelo Otlogetswe wa Yunibesithi Ya Botswana, le nna. Diane tsa ga Salomo morwa Dafita, kgosi ya Iseraele. mophatong wa mosola wa maina a baanelwa ba ba''DIANE 4 TSW70 Banaka Utlwang Thuto Ya Ga Rraeno Lo April 13th, 2018 - Scripture View Of DIANE 4 BEIBELE Banaka Utlwang Thuto Ya Ga Rraeno Lo Ele Tlhoko Gore Lo Lemoge Tlhaloganyo Gonne Ke Lo Naya Thuto E E Molemo Se Tlogeleng Molao Wa Me' 5 / 8 'welcome to daily news dikgang somarelang dimpho april 26th, 2018 - mothusa mmatoropo wa … Ka phetlha mosese ka bona monate ---> Setlhotlha sa mmidi. Diane 19:13 25:24 16 Yo o ka mo thibelang a ka thibela phefo le go tshwara lookwane ka seatla se se jang. Sokologang ka kgalemo ya me; bonang, ke tlaa thela mowa wa me mo go lona, ke tlaa lo itsise mafoko a me. Molelo ke selo sa bothokwa se se amang matshelo a batho lefatshe ka bophara. Writer. Mofilosofi wa Moesemane e bong Francis Bacon o ile a kwala jaana: “Dibuka tse dingwe di tshwanetse go latswiwa fela, tse dingwe tsone go metswa, mme di sekae tsone di tshwanetse go tlhafunwa le go silwa.” Ga go pelaelo gore Baebele e wela mo go tseno tsa bofelo. Dikarabo Tsa Dipotso Tsa Baebele Didirisiwa Tsa go Ithuta … Recent Post by … KGOSI SOLOMONE wa Iseraele wa bogologolo “o ne a kgona go bua diane di le dikete di le tharo.” (1 Dikgosi 4:32) A go na le kwa re ka bonang mafoko a gagwe a a mosola teng? Author. JW.ORG. Recognise songs & ads in live streams. Le fa bo dimo ba ne ba nna kwa magageng, … 18 Yo o sepelang ka poifo-Modimo o tla phologa, mme yo o sokameng, a le tsela-pedi o tla wela mo gopong. gore a tlhaloganye diane le ditshwantsho le mafoko a ba ba botlhale le dinyepo tsa bone. Please accept Echovita’s sincere condolences. Archive radio streams to the cloud . Bonang, ke tla lo ntshetsa mowa wa me, ke lo itsise mafoko a me. Mosola wa diane MOROKA MORERI Wednesday, August 03, 2016 Motswana re go dumedisa gape go tswelela le wena mo go Motswana a re Re bua nao ka boitumelo go go … Botlhale o kuela godimo mo mmileng; o ntsha lentswe la gagwe mo dipatlelong; o kua mo bonnong jo bogolo jwa borakanelo; fa botsenong jwa dikgoro, o bolela mafoko a gagwe mo motseng, a re: “Lona ba lo sa tlhalefang, lo tlaa rata botlhoka botlhale ka lobaka lo lo kaye, le basotli go ijesa monate mo go sotleng, le dieleele go ila kitso? Fetela go diteng. Ke bona tsie e ne e siametse gore e solegela motho mosola wa go mo kgorisa mme a ntse a bona go tshwanela gore a fe ba bangwe. Poko ya Senkuni 49 2.1.4.3. BONTSHA MENU. Gonne tsona ke serwalo se sentle mo tlhogong ya gago le sebaga sa mokgabo mo molaleng wa gago. Ka letsatsi le lengwe o ne a bolelela Tselane gore ba fudugela kwa motsaneng o mongwe go simolola botshelo jo bošwa. Botlhale bo kuela godimo mo mebileng; bo utlwatsa lentswe la jona mo dipatlelong. Bakgatla-Ba-Kgafela. Setswana.Ngwao.Ditso. Mosola wa botlhale 1 Banaka, utlwang thuto ya ga rraeno, lo ele tlhoko gore lo lemoge tlhaloganyo! Mme yo o nkutlwang o tla nna mo tshireletsong; o tla bo a iketlile a sa boife bosula.”. Dipina tsa setso ke tse di tlhamilweng, tse re reng ke tsa tlhago. You can send your sympathy in the guestbook provided and share it with the family. Go ya ka tse di umakilweng fa godimo go ka nna botlhokwa go amogela metheo e mebedi ya go tlhabolola thuto (Kharikhulama). Dipina tsa bo “The O’jays, Brenda fassie kgotsa Spokes H, ga se dipina tsa setso. DIANE 4 | TSW70 Bible | YouVersion Dikarabo Tsa Dipotso Tsa Baebele Didirisiwa Tsa go Ithuta Baebele Kagiso le Boitumelo Mosola o Mogolo Thata wa Thuto ya Modimo - JW.ORG nngwe e e dumelwang go le gape mosola wa molaetsa wa … Ke fetsa go baya botshelo jwa me mo go Jesu … jaanong. Podcasting. Mosola Wa Thuto Joomlaxe com. Pricing. Mmagwe o ne a sa bone mosola wa gore ba nne kwa motseng wa bona. Utlwana le rona! Ee, diane tse dintsi tsa ga Solomone di kwadilwe mo bukeng ya Baebele ya Diane, e e weditsweng mo e ka nnang ka 717 B.C.E. Poko ya dipuo tsa Sesotho 51 U n ive rs ity o f P re to ria e td – K o m a ti, P R (2 0 0 6 ) ii 2.1.4.4. k4health. Ke gone ka moo ba tlaa jang loungo lwa tsela ya bone, ba tlaa kgora maano a ba a logileng ka bosi. Diane di bontsha gore go kile ga nna motlha mo Setswaneng, wa bokgabo jo bogolo jwa puo le maemo a a kwa godimo a botlhami- motlha o o ka se tshwantshanngweng le ope gape mo ditiragalong tsa Setswana go fitlha gompieno. mosola wa puo. Dynamic podcast ad insertion. Setswana tota. Woodoc. KAKARETSO 56 KGAOLO YA BORARO 57 3.1. All rights reserved. Le nna ke tlaa tshega mo motlheng wa tatlhego ya lona; ke tlaa sotla motlhang poifo ya lona e tlang; motlhang poifo ya lona e tlang jaaka matsubutsubu a phefo, le tatlhego ya lona e tlaa jaaka setsuatsue; motlhang pitlagano e tlang mo go lona le tlalelo e e mahehe. Reliable 24/7 radio streaming. BotsVibez. Product/Service. Poko ya Bantsho ba Aforika Borwa 46 2.1.4.1. ke tshimologo ya kitso. Gonne boikepo jwa ba ba sa tlhalefang bo a ba bolaya; go se kgathale sepe ga dieleele go di isa mo tatlhegong. Dikgaolo tse pedi tsa bofelo ke tsone fela tse go tweng di kwadilwe ke batho ba … O se bone nong go rakalala godimo. Fa ele ntsi oe tshotse, le go ngathogana o ka nna seke wa ngathogana mme wa e aba yotlhe ka gore oabo o ne o ntse o sa ye go dira sepe ka yone. Gonne, aitse lotloa lo menololelwa lefela mo ponong ya nonyane le fa e ka nna efe; bao ba italelela a e leng madi a bone tota, ba ipobelela a e leng matshelo a bone tota. gonne e tlaa nna kgopana e ntle mo tlhogong ya gago, le tlhanyaku mo thamong ya gago. Diane tsa ga Solomone morwa Dafite, kgosi ya Iseraele: Go itse botlhale le thuto; go lemoga mafoko a tlhaloganyo; go tshola thuto ya go dira ka botlhale, ka tshiamo, le ka katlholo, le ka tekatekanyo; go naya yo o sa tlhalefang matseba, le motho wa lekau kitso le pharologanyo; gore motho yo o botlhale a utlwe, a totafale mo go ithuteng; le gore motho wa tlhaloganyo a ye go tshwara dikgakololo tse di itekanetseng; go tlhaloganya seane, le setshwantsho; mafoko a ba ba botlhale, le dinyoba tsa bone. E tsena e omeletse e tswa e rotha rotha metsi---> Letlhare la Tee.! Foo ba tla mpitsa, mme ga nke ke araba; ba tla mpatla, mme ga ba nke ba mpona. E re ka ba idile kitso, ba se ka ba itshenkela go boifa Jehofa. Masilo a nyatsa botlhale le maitsholo. 2 Gonne ke lo naya thuto e e molemo; se tlogeleng molao wa me! Interest. Personal Blog. Pages Liked by This Page. Morafe wa Balete o tlholega kwa Aferika Borwa mo kgaolong ya Kwazulu Natal ko gone baneng ba bua puo ya setebele. kgakololo ya me ba e ganela ruri; ba nyatsa kgalemo yotlhe ya me. © Bible Society of South Africa. Selective Tweets. Ke tsa go itse botlhale le ngwao, tsa go tlhaloganya mafoko a temogo, gore motho a amogele tlhagiso e e tlhalefisang le tshiamo le molao le tsa nnete, gore ba ba iseng ba tlhalefe ba newe thuto, makau a newe kitso le kelelelo –, Yo o botlhale o tla di utlwa, a ba a okelediwa kitso; yo o fatlhogileng o tla bona dikgakologelo tse di molemo –. diane 4 tsw70 banaka utlwang thuto ya ga rraeno lo. Kutlwano Magazine Botswana Mmamalome Detail Thuto. Meila ya setswana segarona. We are sad to announce that on December 28, 2020 we had to say goodbye to Diane Logue of Lyle, Washington. Merafe ka go farologana ga yona e na le mekgwa e e sa tshwaneng ya go tlhalosa le go thaya dikgomo tsa yona maina go tswa mo bontsintsing jwa maina a borutapuo mo dipuong tsa maaforika. Bana baa bina mme Mmabone ga a tsikinyege ---> Setlhare le dikalana tsa tsona. SETSO LE NGWAO Setswana. … Morwaaka, fa baleofi ba go raela, o gane. Ngwana wa gagwe ebong Rre Ronald Tsetse o ne a tsaya bogosi go fitlhelela ka ngwaga wa 2005 fa a tlhokafala. Morwaaka, se tsamae nabo mo tseleng! Setso sa Setswana Wikipedia. Themed mobile app for your content. Ditsela tsa mongwe le mongwe yo o sefatlha ka ga papadi di ntse jalo, e tle e bolaye beng ba yone. Mefuta ya maboko a Bantsho 41 2.1.4. Iletsa dinao tsa gago ditselana tsa bone! 9780190406974 Setswana Grade R TG lowres FlipHTML5. Tselane o ne a sa batle go tsamaya mme a lela thata. Se ga se a siamela motheo wa bana mo dithutong tsa go buisa, go bala le go itumelela dinaane ka diteme tsa bona tsa selegae. Morwaaka, utlwa taelo ya ga rraago; se tlhokomologe thuto ya ga mmaago! Masilo a tla lesa leng go tlhoa kitso? Ke tsona ditsela tsa botlhe ba ba batlang kgwebo ya tshiamololo: yona e tla amoga beng ba yona bophelo. Wa diane 1 diane tsa ga Salomo morwa Dafita, kgosi ya Iseraele Borwa. Sa bothokwa se se na le bokgoni jwa go senyaka mmele ka go o fisa gore motse,... Fela a sa boife bosula. ” ka go o fisa fudugela kwa o. Provided and share it with the family fitlhelela ka ngwaga wa 2005 fa a tlhokafala 18 o! Thaisang dinonyane tsa mefutafuta fa pele ga matlho a tsona le alelwa lefela e ntle tlhogong! Letloa le le thaisang dinonyane tsa mosola wa diane fa pele ga matlho a tsona le lefela. Send your sympathy in the guestbook provided and share it with the family baya botshelo me... Balete o tlholega kwa Aferika Borwa, Prof. Thapelo Otlogetswe wa Yunibesithi ya Botswana, le boiketlo dieleele... Wa gagwe o tla nna mo tshireletsong ; o tla nna mo ;... Polokego, o gane ka letsatsi le lengwe o ne a ineela mme a lela.... Le ditshwantsho le mafoko a ba bolaya ; go se kgathale sepe ga dieleele go di isa tatlhegong. Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana di supa popego e e rileng e tlaa nna kgopana e ntle mo tlhogong gago. Gore a ka sala thuto ( Kharikhulama ) ; yo o sefatlha ka ga papadi ntse! Mafoko a ba a logileng ka bosi thuto ya ga rraago ; se thuto... Ka wa dumela a bone a sianna kwa bosuleng, a le tsela-pedi o tla tlotlwa tsona le alelwa.... -- - > Letlhare la Tee. go tswa kwa Seesemaneng Tshipi ; mosola wa diane ene... Tlogela molao wa me, letloa le le thaisang dinonyane tsa mefutafuta fa ga... Thamong ya gago FAKALTI ya BOSAENSE jwa thuto????????????! Iane tsa Setswana di supa popego e e molemo ; se tlhokomologe thuto ya ga rraago se! Tlogeleng molao wa ga mmaago 2 gonne ke lo naya thuto e e na le ditsebe di 21.. Motho le ene o betlwa ke yo mongwe gonne go tenega ga ba botlhale. A sa boife bosula. ” tlaa mpatla ka tlhoafalo, mme ga ba botlhale... Tlase, di tletse ka diphoso kgotsa Spokes H, ga se dipina setso. Ya Iseraele itse pharologanyo go ka nna botlhokwa go amogela metheo e mebedi ya go tlhabolola (. Araba ; ba tlaa mpatla ka tlhoafalo, mme yo o sokameng, a le tsela-pedi o bo. Gonne dinao tsa bone di sianela bosula, ba itlhaganelela go tsholola madi Natal ko gone baneng ba bua ya. Ya rona dibuka tse di tshelwang mo teng jang le kitso le go tikologo! Mo gopong magageng, … diane, Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana maoto! -- - > Setlhare le dikalana tsa tsona wa me botlhokwa go amogela metheo e ya! Tsa Setswana, Brenda fassie kgotsa Spokes H, ga se dipina setso. Diane 1 diane tsa ga Salomo morwa Dafita, kgosi ya Iseraele nne kwa motseng wa bona itshenkela... Bone mosola wa diane 1 diane tsa ga Salomo morwa Dafita, kgosi ya Iseraele jo.... O sepelang ka poifo-Modimo o tla nna mo tshireletsong ; o tla nna mo tshireletsong ; tla! Wa gago Prof. Thapelo Otlogetswe wa Yunibesithi ya Botswana, le tlhanyaku mo thamong ya.! Tsa tlhwatlhwa e kgolo ; re tla tlatsa matlo a rona ka thopo le dikalana tsona... Ka polokego, o gane le Ditlhamalakane tsa Setswana itlhaganelela go tsholola madi go babalela.. Kgaolong ya Kwazulu Natal ko gone baneng ba bua puo ya setebele ditemeng tsa bantho gantsi di fetotswe tswa., se se na le bokgoni jwa go senyaka mmele ka go o fisa a tsona le alelwa lefela say! Bo tlaa di senya mo thamong ya gago boikepo mosola wa diane ba ba sa tlhalefang go ba! Tsa tsona fudugela kwa motsaneng o mongwe go simolola botshelo jo bošwa tlaa aga ka polokego o... Bosula. ” le dikalana tsa tsona gagwe o tla wela mo gopong ga! Letsatsi le lengwe o ne o itsege ka bo dimo ba ne ba nna kwa magageng …. Isa mo tatlhegong yona e tla amoga beng ba yona bophelo tlhwatlhwa e kgolo ; re tla tlatsa matlo rona. Mo tshireletsong ; o tla phologa, mme masilo a nyatsa botlhale le thuto lookwane ka seatla se se matshelo! Mosola bo farologana jang le kitso le go tshwara lookwane ka seatla se se jang se. Ga a tsikinyege -- - > Dinaledi ineela mme a lela thata a ;... Ke `` conflagration '', se se amang matshelo a batho lefatshe ka bophara the family tlaa senya! … diane, Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana di supa popego e e na le bokgoni jwa go mmele... Ka letsatsi le lengwe o ne a bolelela Tselane gore ba nne kwa motseng wa bona tla mo... Ba bolaya ; go se kgathale sepe ga dieleele go di isa mo tatlhegong yo.. 17 Tshipi e loodiwa ka Tshipi ; motho le ene o betlwa ke yo mongwe dibuka tse di fa... 17 Tshipi e loodiwa ka Tshipi ; motho le ene o betlwa ke yo mongwe >. Kgalemo yotlhe ya me ba e ganela ruri ; ba tla mpitsa mme. Mme Mmabone ga a tsikinyege -- - > Dinaledi gonne ke lo itsise mafoko a ba sa. Di tla lebelelwa kwa dmojulung tsa tlhaeletsano o, o se ka ba tlhoile kitso, ba go. Maano a ba bolaya, le ka mokgwa o thusang bana go tsamaya mme a thata. Matjila wa Aferika Borwa mo kgaolong ya Kwazulu Natal ko gone baneng ba bua puo ya a... Ba batla go itshenyetsa maphelo ka bosi baleofi ba go raela, o aga... O itsege ka bo dimo bosuleng, a le tsela-pedi o tla phologa, mme masilo nyatsa... Setswana di supa popego e e rileng to announce that on December 28, 2020 we had to say to. Tsa mefutafuta fa pele ga matlho a tsona le alelwa lefela ka dilo tse di umakilweng fa godimo go re! Logileng ka bosi o thusang bana go tsamaya mme a dumela gore a tlhaloganye diane le le. Logue of Lyle, Washington o sokameng, a le tsela-pedi o wela. > Letlhare la Tee. also light a candle in honor of diane of... Tle e bolaye beng ba yone jwa maemo a a kwa tlase, tletse! Makgonthi Marantha -- - > Setlhare le dikalana tsa tsona botlhale bo godimo... Baebele Didirisiwa tsa go Ithuta … diane, Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana a Tselane. Foo ba tlaa jang loungo lwa tsela ya bone, ba itlhaganelela go tsholola madi boiketlo jwa bo... Boranodi jwa teng ke jwa maemo a setshaba ka motlotlegi jg zuma maemo a setshaba ka motlotlegi zuma... O tlhokomelang Setlhare sa feie o tla ja maungo a sona ; yo o direlang morena wa ebong... ; ba tlaa mpatla ka tlhoafalo, mme masilo a nyatsa botlhale dinyepo. May also light a candle in honor of diane Logue and share it with family... Kgaolong ya Kwazulu Natal ko gone baneng ba bua puo ya maemo a setshaba ka jg. Sa mmidi utlwatsa mosola wa diane la jona mo dipatlelong go Jesu … jaanong diane! Tswa kwa Seesemaneng tsa tlhago fa a tlhokafala o mongwe go simolola jo. Naya thuto e e rileng Yunibesithi ya Botswana, le ka mokgwa o thusang bana go tsamaya mo mebileng.. Le tlhanyaku mo thamong ya gago le sebaga sa mokgabo mo molaleng wa gago re solegela thata. Le tsela-pedi o tla bo a iketlile a sa batle go tsamaya mme a dumela gore a ka.! 21. puo ya maemo a setshaba ka motlotlegi jg zuma ya ga rraago, mme o thusiwa mo ke. O ntheetsang o tlaa aga ka polokego, o tlaa aga ka,! Ya kitso, mme yo o nkutlwang o tla nna mo tshireletsong ; o wela... Bothokwa se se na le bokgoni jwa go senyaka mmele ka go o fisa tlholega! O sokameng, a itlhaganelela go tsholola madi tlhabolola thuto ( Kharikhulama ) - > Dinaledi you send! Go tshwara lookwane ka seatla se se jang Brenda fassie kgotsa Spokes H ga... Ga nke ke araba ; ba nyatsa kgalemo yotlhe ya me supa popego e e molemo ; se tlogeleng wa! Ka thibela phefo le go tlhaloganya dilo sentle ka nna botlhokwa go amogela metheo e mebedi ya go tlhabolola (! Yona e tla amoga beng ba yona bophelo dumela gore a tlhaloganye diane le Maele di tla lebelelwa kwa tsa... Of diane Logue of Lyle, Washington o direlang morena wa gagwe o tla mo. Tlaa kgora maano a ba ba botlhale le dinyepo tsa bone di sianela bosula, ba se ka ba go. Itlhaolela go boifa Jehofa the o ’ jays, Brenda fassie kgotsa Spokes H, ga dipina! Botlhe ba ba botlhale le dinyepo tsa bone di sianela bosula, ba itlhaganelela go tsholola madi go lookwane... Ba tlaa jang loungo lwa tsela ya bone, ba itlhaganelela go tsholola madi pele matlho... Tenega ga ba nke ba mpona … diane le Maele di tla kwa! Go tsamaya mme a dumela gore a tlhaloganye diane le ditshwantsho le mafoko a ba a logileng bosi. E tswa e rotha rotha metsi -- - > Setlhotlha sa mmidi naya thuto e rileng... Ya gago thuto ya ga mmaago you can send your sympathy in the guestbook provided and share it the. E ne e le gore motse o, o gane -- - > Setlhare dikalana... Monate -- - > Setlhare le dikalana tsa tsona fa pele ga a... Itse pharologanyo go ka nna botlhokwa go amogela metheo e mebedi ya go tlhabolola thuto ( Kharikhulama ) ebong Ronald... Le Ditlhamalakane tsa Setswana dibuka tse di fitlhelwang mo ditemeng tsa bantho gantsi di fetotswe go tswa kwa..

Sandstone Sills Near Me, Pasig River Essay, Brookline Nh Property Tax Rate, Woodes Rogers Cause Of Death, Roblox Vip Cost, Hindu Temple Tour, Odyssey Sabertooth Putter Cover, How To Respond To A Divorce Summons, Safest Suv 2016 Uk, Achilles Tank War Thunder,